تعریف استرداد حقوق ورودی گمرکی
مطابق ماده 66 قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 : حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می گردد و مواد کالاهای مصرفی و لوازم بسته بندی خارجی به کار رفته یا مصرف شده در تولید تکمیل یا بسته بندی کالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن با ماخذ زمان ورود کالا باید به صادر کننده مسترد گردد.ضوابط استرداد حقوق گمرکی :
مطابق ماده 67 قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 : به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالا و مواد وارداتی به کار رفته در کالای صادراتی، صادرکننده باید هم زمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام دهد و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید نماید.  

 

:نام کاربری
 
:کلمه عبور
 تلفن تماس : 88800239-88800530
                     داخلی 409 و 410

:: لینک سایت شرکت